Algemene voorwaarden 123BigBags B.V.

Artikel 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid

§1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door de besloten vennootschap 123BigBags B.V., gevestigd aan de Kruiskade 117 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64360830, verder te noemen: “123BigBags”, gesloten overeenkomsten met de “wederpartij“, zijnde de contractuele wederpartij van 123BigBags, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, waarop 123BigBags deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
§2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook niet indien door de wederpartij hiernaar is verwezen en 123BigBags deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen. 
§3. Indien een wederpartij eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van 123BigBags heeft gekocht, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door 123BigBags. 
§4. Indien 123BigBags niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 123BigBags in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
§5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en aan dergelijke afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen. 
§6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 123BigBags en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
§7. 123BigBags heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
§8. Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van 123BigBags, of die zijn aangesteld dan wel door 123BigBags in dienst zijn genomen, zullen ieder voor zich dezelfde bescherming genieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid als ten aanzien van 123BigBags zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge enige met 123BigBags gesloten overeenkomst. 
§9. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 123BigBags, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, overeenkomst en annulering

§1. Een aanbieding, offerte of prijsopgave bindt 123BigBags niet en wordt slechts beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij om een order te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel verklaard is. 
§2. Alle in folders, op de website en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens met betrekking tot de door 123BigBags te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden als opgegeven met redelijke marges, tenzij schriftelijk door 123BigBags het tegendeel is bevestigd. Afwijkingen geven de wederpartij niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen. 
§3. De door 123BigBags gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij door 123BigBags anders is aangegeven. 123BigBags is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 123BigBags heeft het recht om de offerte te herroepen zolang als deze door de wederpartij nog niet is aanvaard. 
§4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes van 123BigBags zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, in- en uitvoerrechten, transportkosten, kosten van op- en overslag, verzekering, milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en kosten van kwaliteitscontroles, tenzij anders is aangegeven. 
§5. Een overeenkomst tussen 123BigBags en de wederpartij bindt 123BigBags slechts nadat 123BigBags de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail aan de wederpartij heeft bevestigd dan wel doordat 123BigBags feitelijk tot levering is overgegaan aan de wederpartij. In dat laatste geval geldt de factuur van 123BigBags ook als schriftelijke orderbevestiging. 
§6. De wederpartij kan een door 123BigBags aanvaarde order niet annuleren, behalve met de schriftelijke toestemming van 123BigBags en kan als voorwaarde worden bedongen dat de wederpartij 123BigBags volledig schadeloos stelt voor alle verliezen, schade en kosten die 123BigBags als gevolg van de annulering lijdt of maakt.

Artikel 3. Prijzen

§1. Alle door 123BigBags gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
§2. Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen. Indien zich om welke reden dan ook na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt 123BigBags zich het recht voor om het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen. In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeft de wederpartij het recht de order te wijzigen. 
§3. Een prijs die overeengekomen of van toepassing verklaard is door de wederpartij en 123BigBags is gebaseerd op de door 123BigBags en de leverancier overeengekomen inkoopprijs. Indien deze inkoopprijs wordt gewijzigd als gevolg van omstandigheden buiten de macht van 123BigBags - zoals een tekort of door de leverancier gepleegde wanprestatie - is 123BigBags gerechtigd dergelijke wijzigingen aan de wederpartij door te berekenen door de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen. 123BigBags is verplicht om zich naar beste vermogen in te spannen om de oorspronkelijke prijs zoveel mogelijk te handhaven. 
§4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 123BigBags niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Uitvoering, aanvullingen en wijziging overeenkomst

§1. 123BigBags zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
§2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 123BigBags het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten. 
§3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan 123BigBags aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 123BigBags worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 123BigBags zijn verstrekt, heeft 123BigBags het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 
§4. 123BigBags is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 123BigBags is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 123BigBags kenbaar behoorde te zijn. 
§5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 123BigBags de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
§6. De wederpartij vrijwaart 123BigBags voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. 
§7. 123BigBags behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (zoals vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden. 
§8. Een wijziging en/of aanvulling op een overeenkomst door de wederpartij komt slechts tot stand wanneer deze door 123BigBags uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan 123BigBags ter kennis worden gebracht.

Artikel 5. Leveringstermijn

§1. De door 123BigBags opgegeven leveringstermijn is indicatief en gebaseerd op de omstandigheden die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst voor 123BigBags gelden en, voor zover 123BigBags afhankelijk is van de prestaties van derden, op de informatie die dergelijke derden aan 123BigBags hebben verstrekt. 123BigBags dient zich zoveel mogelijk te houden aan de leveringstermijn. Een vermelde leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. 
§2. De leveringstermijn gaat in nadat 123BigBags de order schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd. Indien 123BigBags voor de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij te verstrekken informatie of faciliteiten nodig heeft, gaat de leveringstermijn in op de dag waarop alle benodigde informatie of faciliteiten in het bezit van 123BigBags zijn, maar niet eerder dan op de datum van de schriftelijke of elektronische bevestiging van de order. 
§3. In geval de order achteraf door de wederpartij wordt gewijzigd, is 123BigBags niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde leveringstermijn. 
§4. Indien de leveringsdatum niet wordt gehaald, heeft de wederpartij om die reden geen recht op enige schadevergoeding. In dat geval is de wederpartij niet gerechtigd om de overeenkomst te annuleren of te beëindigen, tenzij de leveringstermijn in dier voege wordt overschreden dat in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden verlangd dat hij het betreffende deel van de overeenkomst handhaaft. In dat geval heeft de wederpartij recht op annulering of beëindiging van de overeenkomst voor zover dit strikt noodzakelijk is, op voorwaarde dat hij 123BigBags hiervan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 6. Levering en risico

§1. Alle leveringen van 123BigBags geschieden af fabriek/magazijn aan de vervoerder en/of aan het adres van de wederpartij. Dit betekent dat het risico van de goederen overgaat op het moment dat 123BigBags aan de wederpartij mededeelt dat de goederen in het bedrijf of magazijn van 123BigBags ter beschikking van de wederpartij staan. Indien de aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij mag 123BigBags het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is medegedeeld. 
§2. De goederen worden vervoerd op een wijze door 123BigBags te bepalen. Indien het vervoer niet door 123BigBags geschiedt, gebeurt dit voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient voor verzekering zorg te dragen. Aflevering gebeurt naast het voertuig. De wederpartij draagt samen met de chauffeur zorg voor het lossen van de goederen. De goederen worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de wederpartij in ontvangst zijn genomen. 
§3. De wederpartij is verplicht de goederen af te nemen. Indien de wederpartij afname weigert, dan is 123BigBags gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij de goederen die 123BigBags onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft 123BigBags het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de wederpartij te (doen) verkopen. De wederpartij blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. 
§4. Indien de verkoop is gesloten onder bepaling dat levering op afroep van de wederpartij zal geschieden, dient de wederpartij de levering op zodanige wijze af te roepen dat alle goederen binnen 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn overeengekomen wordt. Indien de wederpartij de levering niet tijdig of in het geheel niet afroept, is 123BigBags gerechtigd om de resterende goederen onmiddellijk te leveren en onmiddellijke betaling te eisen of - na een aanmaning om binnen een termijn van tenminste 8 dagen te betalen - de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en schadevergoeding te eisen. 
§5. 123BigBags heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen. Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit. 
§6. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij tussen partijen levering franco is overeengekomen. Vanaf het tijdstip, waarop de verkochte goederen of een gedeelte daarvan ter aflevering worden ingeladen, draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor de wederpartij of derden mocht ontstaan.

Artikel 7. Opslag

§1. Wanneer goederen bij 123BigBags zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesproken leverdatum voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. 
§2. Indien is overeengekomen, dat de goederen door 123BigBags in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de wederpartij. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag. 
§3. Indien door de wederpartij gekochte goederen niet door 123BigBags kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen tijdstip, zal 123BigBags deze goederen voor risico van de wederpartij opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij. 
§4. De wederpartij heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van afroep. In dat geval kan een afzonderlijke afroeporder- overeenkomst gesloten worden. 

Artikel 8. Geschiktheid en kwantiteit

§1. 123BigBags wordt niet geacht een waarborg, garantie of andere aanbeveling te hebben gegeven of gedaan ten aanzien van de geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel. De wederpartij dient zichzelf ervan te vergewissen of de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken en 123BigBags geeft hiervoor geen enkele garantie of verklaring af. 
§2. 123BigBags is gerechtigd de door wederpartij bestelde hoeveelheden aan te passen conform de door eerstgenoemde gehanteerde minimum hoeveelheden en/of verpakkingseenheden. 
§3. De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, waarbij 123BigBags het recht heeft af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid. 
§4. De afgeleverde hoeveelheden worden door 123BigBags op het afleveringsdocument vermeld. 
§5. Indien de wederpartij een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst daarvan schriftelijk aan 123BigBags kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven. 
§6. 123BigBags behoudt uitdrukkelijk het recht voor om niet ingrijpende details ter zake van door 123BigBags te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. 
§7. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door 123BigBags opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door de wederpartij zijn verstrekt draagt 123BigBags hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. 
§8. Het door de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten door 123BigBags in rekening kunnen worden gebracht bij de wederpartij.

 Artikel 9. Tolerantie

§1.Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna genoemde, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indien een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan.
§2. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat 123BigBags wordt geacht behoorlijk te hebben gepresteerd indien afwijkingen in hoeveelheden van de producten niet meer bedragen dan:
- 5% boven of beneden de opgegeven hoogte, breedte of lengte van de big bags
- 5% boven of beneden van de opgegeven dikte van het doek (gr/m2/Mu)

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

§1. Ongeacht of de verkochte goederen feitelijk reeds zijn geleverd, gaat de eigendom pas op de wederpartij over wanneer hij alle door hem aan 123BigBags verschuldigde bedragen met betrekking tot de goederen, die op grond van enige overeenkomst geleverd zijn of geleverd moeten worden of uit welke hoofde dan ook, volledig heeft betaald, met inbegrip van de koopprijs, eventuele bijkomende kosten, rente, belastingen en kosten, die op grond van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigd zijn. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle uit enige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die 123BigBags jegens de wederpartij mocht verkrijgen. 
§2. Voordat de eigendom van de goederen op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd om de goederen buiten zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of op enigerlei andere wijze ten gunste van derden te bezwaren. Bij overtreding van dit verbod is de koopprijs, ongeacht de betalingsvoorwaarden, onmiddellijk en in zijn geheel verschuldigd. 
§3. De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 123BigBags te bewaren. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 123BigBags veilig te stellen. 
§4. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand en (water)schade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op verzoek van 123BigBags ter inzage te geven. 
§5. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan 123BigBags en/of indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens 123BigBags niet of niet volledig nakomt, is 123BigBags gerechtigd om alle goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen. De wederpartij machtigt 123BigBags om alle goederen, ook de wel betaalde goederen voor een bedrag dat gelijk is aan de openstaande vordering, op kosten van de wederpartij weer in haar bezit te brengen. De wederpartij verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen. Indien de wederpartij na sommatie zijn medewerking onthoudt, verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve van 123BigBags verschuldigde boete van € 500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 123BigBags om volledige schadevergoeding te eisen. 
§6. Indien en zo lang 123BigBags eigenaar van de geleverde goederen is, dient de wederpartij 123BigBags er onverwijld schriftelijk van in kennis te stellen wanneer beslag op de goederen wordt gelegd of aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de goederen. De wederpartij dient 123BigBags, op diens eerste verzoek, er ook van in kennis te stellen waar de goederen waarvan 123BigBags eigenaar is, worden bewaard. 
§7. In geval van een beslag, (voorlopig) uitstel van betaling of faillissement dient de wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk te wijzen op de (eigendoms-)rechten van 123BigBags. 
§8. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan 123BigBags toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Overmacht

§1. Indien 123BigBags niet in staat is tot nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht, worden deze verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. 
§2. Indien de overmachtssituatie 1 maand heeft geduurd, is 123BigBags gerechtigd om de leveringstermijn en de prijs aan de alsdan prevalerende omstandigheden aan te passen of kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk worden beëindigd, zonder dat 123BigBags jegens de wederpartij verplicht is tot betaling van enige schadeloosstelling of schadevergoeding, zelfs indien 123BigBags enig voordeel aan de overmacht zou ontlenen. 
§3. Onder omstandigheden buiten de macht van 123BigBags of overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waarover 123BigBags geen controle heeft en waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van 123BigBags in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, ongeacht of een degelijke omstandigheid ten tijde van de sluiting van de overeenkomst kon worden voorzien. Tot deze omstandigheden behoren ook: oorlog, oorlogsrisico, burgeroorlog, opstanden, invoer- of uitvoerverboden, diefstal, stroomstoring, internetstoring, transportverboden of andere belemmerende maatregelen die genomen worden door een overheidsinstantie, stakingen en uitsluitingen van werknemers, sit-in stakingen, langzaam-aan-acties, fysieke en/of economische transportproblemen, brand of andere verstoringen, stagnatie of andere productieproblemen van 123BigBags of zijn leveranciers en/of met betrekking tot zijn eigen transport of het door derden verzorgde transport en/of door een overheidsinstantie genomen maatregelen alsmede het ontbreken van een van de autoriteiten te ontvangen licentie of vergunning. 
§4. Indien 123BigBags bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is 123BigBags gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Klachten en/of reclames

§1. De wederpartij is gehouden de geleverde goederen op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. 
§2. Indien de wederpartij een claim heeft die gebaseerd is op een tekortkoming in de kwaliteit, kwantiteit of staat van de goederen of op het feit dat zij niet aan de specificaties voldoen, dient hij 123BigBags hiervan binnen 8 dagen na de afleveringsdatum in kennis te stellen, of, indien de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen bij een redelijke inspectie niet is gebleken, binnen 10 dagen na ontdekking van de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen of, indien dit later is, binnen 8 dagen nadat de wederpartij door zijn wederpartij of anderszins van de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen in kennis is gesteld, en in elk geval binnen 1 maand na de afleveringsdatum. 
§3. Indien ingevolge lid 2 van dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Wenst de wederpartij gebrekkige goederen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van 123BigBags op de wijze en onder voorwaarden, zoals deze door 123BigBags is aangegeven. 
§4. De wederpartij is verplicht 123BigBags de mogelijkheid te geven om klachten te controleren. Het feit dat 123BigBags overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat 123BigBags enige aansprakelijkheid erkent. 
§5. Een klacht dient ten minste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek en een opgave van verdere gegevens, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door wederpartij afgekeurde goederen identiek zijn. 
§6. De goederen waarop de klachten betrekking hebben, alsmede de verpakking en emballage, moeten ter bezichtiging en/of keuring voor 123BigBags beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij 123BigBags hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien het beschikbaar houden van de goederen onmogelijk is dient men door middel beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen. 
§7. Indien de klachten een deel van de geleverde goederen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen. 
§8. Indien een klacht en/of reclame ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zal 123BigBags tot niet meer gehouden zijn dan het voor zijn rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van 123BigBags) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak. 
§9. In geval van totale vervanging of vergoeding van goederen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan. 
§10. Elke aanspraak van de wederpartij vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij wederpartij aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan 123BigBags kenbaar te maken. 
§11. De reclametermijn op door 123BigBags verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met 123BigBags correct weer te geven. 
§12. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt de wederpartij geacht het geleverde en/of de factuur te hebben goedgekeurd, vervalt het recht op reclame en worden reclames niet meer door 123BigBags in behandeling genomen. Bovendien dient enige vordering op grond van verborgen gebreken als vervallen te worden beschouwd indien die niet binnen 6 maanden na de melding als bedoeld in lid 2 van dit artikel en niet binnen 1 jaar na levering door de wederpartij is ingesteld. 
§13. 123BigBags is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien de wederpartij niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens 123BigBags is nagekomen en ook niet in het geval dat de wederpartij en/of derden al dan niet op last van de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door 123BigBags geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht. 
§14. Klachten en/of reclames geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen en/of andere jegens 123BigBags bestaande verplichtingen over te gaan.

Artikel 13. Betaling

§1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij aan 123BigBags te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening. 
§2. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling aan 123BigBags een rente verschuldigd ad 2,5% per maand en/of de wettelijke vertragingsrente indien deze hoger is. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die 123BigBags maakt om de vorderingen op de wederpartij te incasseren komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag ad € 250,-. 
§3. In geval van betaling na de vervaldag is 123BigBags tevens gerechtigd om de levering van andere goederen op te schorten en/of andere met de wederpartij aangegane overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling verplicht te zijn. In dat geval is de wederpartij verplicht tot betaling van eventuele onkosten en tot schadeloosstelling van 123BigBags voor de daaruit voortvloeiende verliezen of schade, met inbegrip van winstderving. 
§4. 123BigBags behoudt zich het recht voor om van de wederpartij zekerheidsstelling voor de nakoming van diens verplichtingen te eisen, ook na een deellevering van de goederen. Indien de wederpartij de verlangde zekerheidsstelling weigert, is 123BigBags gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst achterwege te laten of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de wederpartij schadevergoeding van 123BigBags kan vorderen. In dat geval is de wederpartij verplicht om 123BigBags schadeloos te stellen voor de door 123BigBags geleden verliezen of schade. 
§5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van 123BigBags op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid, schadeloosstelling en verjaring

§1. De totale aansprakelijkheid van 123BigBags wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van enige garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de netto factuurwaarde. Echter, in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 123BigBags voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000,-. 
§2. Aansprakelijkheid van 123BigBags voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij of schade wegens verminking, verlies of vernietiging van gegevens of documenten is uitgesloten. 
§3. De in de leden 1 en 2 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van 123BigBags, komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 123BigBags. 
§4. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van 123BigBags wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de wederpartij 123BigBags onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn tot zuivering van de nakoming wordt gesteld, en 123BigBags ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat 123BigBags adequaat kan reageren. 
§5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 123BigBags meldt. 
§6. Een drukfout, schrijffout of andere fout of omissie in verkoopliteratuur, een prijsopgave, prijslijst, op de website, factuur of ander document of andere informatie van de zijde van 123BigBags kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van 123BigBags. 123BigBags kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten of verschrijvingen. 
§7. Een omschrijving, specificatie of verklaring met betrekking tot een of meer van de door 123BigBags verkochte goederen in een catalogus, folder, advertentie of andere literatuur is slechts bij benadering gegeven en 123BigBags is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in dergelijke literatuur. 
§8. Indien enige codering wordt aangebracht, aanvaardt 123BigBags geen enkele aansprakelijkheid voor de leesbaarheid en/of bruikbaarheid daarvan. 
§9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde ook jegens 123BigBags vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens 123BigBags kan aanwenden.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

§1. 123BigBags is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst 123BigBags ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In dit geval kan 123BigBags extra zekerheid eisen van wederpartij. - wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst door 123BigBags verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
§2. Voorts is 123BigBags bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
§3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 123BigBags op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien 123BigBags de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
§4. 123BigBags behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Intellectueel eigendom en auteursrechten

§1. Onverminderd hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden behoudt 123BigBags zich de rechten en bevoegdheden voor die 123BigBags toekomen op grond van de Auteurswet. 
§2. Alle door 123BigBags eventueel verstrekte stukken, zoals teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 123BigBags worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
§3. Het auteursrecht op door 123BigBags of in haar opdracht vervaardigde teksten, ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, programmatuur (software), modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins etc. blijft te allen tijde bij 123BigBags berusten, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. De wederpartij is bij gebruik van voornoemde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door 123BigBags een direct opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding aan 123BigBags verschuldigd onverminderd het recht van 123BigBags schadevergoeding te vorderen. 
§4. De wederpartij vrijwaart 123BigBags voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk op enig recht van derden indien 123BigBags op verzoek van de wederpartij een bepaald tekst, beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving of anderszins beschermd intellectueel eigendomsrecht van die derde heeft gebruikt. De wederpartij zal alle juridische kosten van 123BigBags in dit verband volledig vergoeden en 123BigBags schadeloos stellen. 
§5. Indien de wederpartij aan 123BigBags grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt om te worden verwerkt in de door de wederpartij bij 123BigBags gekochte goederen, dan vrijwaart de wederpartij 123BigBags uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen. 
§6. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
§2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij 123BigBags om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.

Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

§1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegestuurd. Daarnaast zijn deze voorwaarden gepubliceerd op website van 123BigBags. 
§2. Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een ander taal geldt de Nederlandse versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtstelsel te worden gelezen en begrepen. 
§3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.