Ogólne warunki handlowe 123BigBags B.V.

Artykuł 1. Przepisy ogólne i jurysdykcja

§1. Niniejsze ogólne warunki handlowe stanowią część składową wszystkich umów zawieranych z „Drugą Stroną” (partner handlowy/nabywca) przez firmę 123BigBags B.V., z siedzibą w Kruiskade 117, 3012 EG Rotterdam, Holandia, zarejestrowaną w „Kamer van Koophandel” pod numerem 64360830, zwaną dalej „123BigBags”, zawierającą umowę w ramach swojej działalności zawodowej i handlowej. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą każdej oferty i każdej umowy, dla której 123BigBags uzna jako mające zastosowanie, o ile strony umowy wyraźnie i na piśmie nie zgłoszą od nich odstępstw.

§2. Odrzuca się zastosowanie innych, przedstawionych przez drugą stronę warunków, nawet jeśliDruga strona będzie się do nich odwoływać a 123BigBags ich jednoznacznie pisemnie nie odrzuci.

§3. Po pierwszym dokonaniu przez Drugą Stronę zakupów zgodnie z warunkami 123BigBags, domyślnie przyjmuje się, że zostały one zaakceptowane dla wszelkich późniejszych transakcji biznesowych, niezależnie od ich charakteru lub dokonania podobnego zamówienia niepotwierdzonego na piśmie przez 123BigBags.

§4. Jeżeli więc 123BigBags nie zawsze wymaga ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków, nie oznacza to, że one nie obowiązują, ani że 123BigBags w jakikolwiek sposób traci prawo do wymagania ścisłej zgodności z niniejszymi Warunkami w innych przypadkach.

§5. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie określone na piśmie. Na podstawie takich odstępstw strona przeciwna nie może jednak uzyskać żadnych praw do przyszłych transakcji, o ile takie odstępstwo nie zostało jednoznacznie uzgodnione dla kilku transakcji.

§6. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków zostanie pominiętych lub okaże się nieważnych, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. 123BigBags i Druga Strona wspólnie wówczas rozważą zastąpienie nieważnych lub pominiętych części nowymi, zwracając szczególną uwagę na cel i zakres pierwotnych warunków. §7. 123BigBags ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków.

§8. Wszyscy przedstawiciele i agenci, pracownicy oraz inne osoby, które otrzymały zamówienie od 123BigBags, korzystają z tego samego poziomu ochrony dla siebie i mają prawo do takich samych wyłączeń, odstąpień i ograniczeń odpowiedzialności, jakie obowiązują także 123BigBags w następstwie niniejszych ogólnych Warunków Handlowych oraz umów zawartych z 123BigBags.

§9. Warunki te mają również zastosowanie do wszystkich umów zawieranych i wykonywanych z 123Bigbags przez strony trzecie.

Artykuł 2. Oferty, umowy i anulowanie

§1. Oferta lub zobowiązanie cenowe ze strony 123BigBags nie jest wiążące, a jedynie stanowi zaproszenie do złożenia zamówienia przez Drugą Stronę, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione inaczej.

§2. Wszystkie ceny, wagi, wymiary, kolory i inne cechy zawarte w broszurach, na stronie internetowej lub w dokumentacji dotyczącej towarów przeznaczonych do sprzedaży przez 123BigBags oraz wszystkie ilustracje, rysunki i opisy tych towarów są niewiążące i uważane są za obejmujące zasadne marże, o ile 123BigBags nie potwierdzi inaczej na piśmie.

Odstępstwa nie dają drugiej stronie prawa do odmowy przyjęcia lub zapłaty za towar ani żądania rekompensaty za odstępstwo

§3. Oferty 123BigBags są niewiążące i o ile 123BigBags nie postanowi inaczej, są one ważne przez 30 dni. 123BigBags jest związany tylko ofertami, których przyjęcie zostało potwierdzone na piśmie przez drugą stronę w ciągu 30 dni. 123BigBags ma prawo wycofać ofertę, o ile druga strona nie wyraziła jeszcze akceptacji.

§4. Ceny ofertowe 123BigBags rozumiane są jako ceny bez podatku VAT (BTW) i opłat publicznych, jak również wszelkich kosztów w ramach umowy, w tym kosztów transportu i obsługi, praw importowo-eksportowych, kosztów transportu i magazynowania, ubezpieczenia, podatków środowiskowych, kosztów utylizacji i kosztów kontroli jakości, o ile nie określono inaczej.

§5. Umowa pomiędzy 123BigBags a Drugą Stroną jest wiążąca dla 123BigBags tylko po pisemnym lub mailowym potwierdzeniu przez Drugą Stronę, lub fizycznie, gdy 123BigBags zrealizuje ją dokonując dostawy. W takim przypadku faktura stanowi również pisemne potwierdzenie zamówienia. §6. Druga Strona nie może anulować zamówienia zaakceptowanego przez 123BigBags, za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 123BigBags oraz jest zobowiązana do zabezpieczenia 123BigBags przed stratami, szkodami i kosztami poniesionymi przez 123BigBags w wyniku anulowania zamówienia.

Artykuł 3. Pouczenie o odstąpieniu

§1. Konsumenci mogą korzystać z 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy i dokonać zwrotu wszystkich produktów zakupionych od 123BigBags bez podawania przyczyny. Artykuły muszą być nieotwarte i nieużywane.

Artykuł 4. Ceny

§1. Wszystkie ceny stosowane przez 123BigBags są wyrażone w euro, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

§2. Wszystkie umowy są zawsze zawierane na podstawie cen obowiązujących w momencie zamknięcia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu wzrost cen nastąpi po zamknięciu dostawy przed ostateczną wysyłką, firma 123BigBags zastrzega sobie prawo do naliczenia tej różnicy w cenie Drugiej Stronie. Jeżeli różnica w cenie stanowi więcej niż 5% kwoty faktury, druga strona ma prawo do zmiany zamówienia.

§3. Cena uzgodniona pomiędzy 123BigBags a Drugą Stroną i uznana za stosowną, opiera się na cenie zakupu uzgodnionej przez 123BigBags i jego dostawcę. Jeśli dana cena zakupu zostanie zmieniona w wyniku okoliczności, za które 123BigBags nie ponosi odpowiedzialności – np. z powodu wady lub naruszenia umowy ze strony dostawcy, 123BigBags jest uprawniony do przekazania tych zmian Drugiej Stronie i odpowiedniego skorygowania ceny zakupu. 123BigBags dokłada wszelkich starań, by zachować pierwotną cenę.

§4. Ustalona deklarowana cena nie zobowiązuje 123BigBags do częściowej realizacjizamówienia za odpowiednią część uzgodnionej ceny.

Artykuł 5. Realizacja, uzupełnienia i zmiany w umowie

§1. 123BigBags będzie realizować postanowienia umowy zgodne z najlepszą wiedzą i przekonaniem, zgodnie z wymaganiami dobrej jakości wykonania i aktualnego stanu wiedzy.

§2. W zakresie niezbędnym do właściwej realizacji 123BigBags ma prawo korzystać z usług stron trzecich.

§3. Druga Strona powininna dopilnować, aby wszystkie dane i przedmioty działalności biznesowej uznane za niezbędne przez 123BigBags, które 123BigBags uzna za niezbędne do wykonania umowy, zostały mu dostarczone terminowo. Jeżeli nie zostaną one dostarczone 123BigBags w terminie, 123BigBags ma prawo do zawieszenia wykonania Umowy lub obciążenia dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnienia Drugiej Strony.

§4. 123BigBags nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez niepełne lub nieprawidłowe informacje otrzymane od Drugiej Strony, z wyjątkiem oczywistych informacji, co do których 123BigBags powinien być świadomy.

§5. Jeżeli strony zgodzą się na realizację umowy etapami, 123BigBags może wstrzymać realizację części kolejnego etapu, dopóki Druga Strona nie udzieli pisemnej zgody na prezentację wyników etapu poprzedniego.

§6. Druga Strona zwalnia 123BigBags z ewentualnych roszczeń stron trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z realizacją umowy, za którą odpowiedzialność ponosi Druga Strona.

§7. 123BigBags zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w Umowie (określonych w ofercie) bez ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody i/lub utratę prawa do anulowania lub rozwiązania Umowy przez Drugą Stronę

§8. Zmiana i/lub uzupełnienie umowy przez Drugą Stronę jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez 123BigBags. Zmiany należy zgłaszać do 123BigBags z wyprzedzeniem i na piśmie.

Artykuł 6. Termin dostawy

§1. Termin dostawy określony przez 123BigBags ma charakter orientacyjny i zależy od okoliczności obowiązujących w momencie zawarcia umowy oraz od zakresu, w jakim 123BigBags jest zależne od osób trzecich ze względu na informacje, które te osoby przekazały firmie 123BigBags. 123BigBags dotrzymuje daty dostawy zgodnie ze swoimi najlepszymi możliwościami. Określony termin dostawy nigdy nie powinien być traktowany jako absolutny.

§2. Termin dostawy liczony jest od momentu, gdy 123BigBags potwierdzi zamówienie na piśmie lub e-mailem. Jeśli 123BigBags opiera się na informacjach lub dokumentach Drugiej Strony, wówczas termin dostawy rozpoczyna się z chwilą otrzymania wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, lecz nie przed datą pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia zamówienia.

§3. Jeżeli zamówienie zostanie następnie zmienione przez Drugą Stronę, 123BigBags nie będzie już związany pierwotną umową i terminem dostawy.

§4. Niedopełnienie terminu dostawy nie uzasadnia roszczenia drugiej strony o odszkodowanie. W takim przypadku Druga Strona nie ma prawa do anulowania ani rozwiązania umowy, o ile termin dostawy nie zostanie przekroczony w takim stopniu, że z tego powodu Druga Strona nie będzie mogła być zobowiązana do przestrzegania danej części umowy. W takim przypadku druga strona ma prawo do anulowania lub rozwiązania Umowy w zakresie absolutnie niezbędnym, pod warunkiem, że powiadomi ona 123BigBags na piśmie.

Artykuł 7. Dostawa i ryzyko

§1. Wszystkie dostawy 123BigBags wykonywane są z fabryki/zakładu do przewoźnika lub na adresem drugiej strony. Oznacza to, że przeniesienie ryzyka następuje z chwilą, gdy 123BigBags poinformuje drugą stronę, że towary są dostępne w zakładzie lub magazynie 123BigBags. Jeżeli dostawa jest dokonywana na adres Drugiej Strony, 123BigBags może uznać ten adres jako określony przez Drugą Stronę, dopóki nie zostanie jej przekazany nowy adres.

§2. Towar transportowany jest w sposób określony przez 123BigBags. Jeśli dostawa nie jest realizowana przez 123BigBags, odbędzie się ona na koszt i na ryzyko drugiej strony. Druga Strona powinna zapewnić ubezpieczenie. Przekazanie towarów odbywa się w pojeździe. Druga Strona dokonuje rozładunku wraz z kierowcą pojazdu transportowego. Towary uznaje się za przyjęte z chwilą ich otrzymania przez drugą stronę.

§3. Druga Strona jest zobowiązana do przyjęcia towarów. Jeżeli Druga Strona odmawia ich przyjęcia, 123BigBags jest uprawniony do przechowywania towarów na koszt i ryzyko Drugiej Strony. Jeżeli Druga Strona nie przyjmie znajdujących się u 123BigBags towarów mimo dokonanej płatności, 123BigBags będzie uprawniony do ich sprzedaży, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu i w imieniu Drugiej Strony. Druga strona pozostaje winna uiszczenia kwoty faktury powiększonej o odsetki, koszty i ewentualne odszkodowania, lecz w tym konkretnym przypadku pomniejszonej o wpływy netto ze sprzedaży na rzecz stron trzecich.

§4. Jeżeli uzgodniono „sprzedaż na żądanie”, Druga Strona będzie zobowiązana do odwołania dostawy wszystkich towarów w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy, o ile nie uzgodniono innego terminu na piśmie. Jeżeli Druga Strona nie odwoła dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem lub w całości, 123BigBags będzie uprawniony do niezwłocznego dostarczenia pozostałych towarów i żądania natychmiastowej zapłaty lub zapłaty w terminie 8 dni od przypomnienia – lub jednostronnego rozwiązania umowy i żądania odszkodowania.

§5. 123BigBags ma prawo dostarczać towary w częściach, chyba że na piśmie została uzgodniona kompletna dostawa. W przypadku dostawy w częściach, każda dostawa będzie traktowana jako objęta odrębną umową, o ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej lub jeżeli wynika to z charakteru zamówienia.

§6. Jeśli dostawa nie została uzgodniona między stronami, koszty transportu ponosi Druga Strona. Od czasu, gdy towary sprzedane (lub ich części) zostaną załadowane na pojazd, druga strona ponosi ryzyko wszystkich bezpośrednich i pośrednich szkód, które mogą objąć te towary Drugiej Strony lub Stron Trzecich, lub zostać spowodowane przez nie.

Artykuł 8. Składowanie

§1. Jeżeli towary są gotowe do odbioru w firmie 123BigBags, będą one przechowywane na koszt i ryzyko Drugiej Strony po upływie uzgodnionego czasu odbioru.

§2. Jeżeli uzgodniono, że towary będą przechowywane przez 123BigBags, ich przechowywanie będzie odbywało się na ryzyko Drugiej Strony. W takim przypadku dosłanie faktury uznawane jest jako dostawa i zawiadomienie o przechowaniu.

§3. Jeżeli towary zakupione od drugiej strony nie mogą zostać dostarczone przez 123BigBags w uzgodnionym terminie, 123BigBags przechowa te towary na ryzyko Drugiej Strony. Wynikające z tego koszty ponosi Druga Strona.

§4. Druga Strona ma możliwość skorzystania z odwołania dostawy. W takim przypadku można zawrzeć oddzielną umowę zlecenia dostawy.

Artykuł 9. Jakość i ilość

§1. 123BigBags nie gwarantuje udzielenia jakichkolwiek gwarancji ani rekomendacji dotyczących jakości towarów pod kątem zamierzonego celu. Druga Strona powinna upewnić się, że towary są odpowiednie do zamierzonego celu. 123BigBags nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji.

§2. 123BigBags jest uprawnione do dostosowania ilości zamówionych przez Drugą Stronę, stosownie do minimalnych ilości lub jednostek opakowaniowych.

§3. Ilości wymienione w umowie należy podać tak dokładnie, jak to możliwe, przy czym 123BigBags ma prawo odstąpić od podanej, uzgodnionej ilości. §4. Dostarczone ilości są udokumentowane przez 123BigBags w dowodzie dostawy.

§5. Jeżeli druga strona nie zgłosi potencjalnej reklamacji dotyczącej tego dowodu dostawy do 123BigBags w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, udokumentowana w dowodzie dostawy ilość będzie uważana za podaną prawidłowo i zaakceptowaną.

§6. 123BigBags wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany istotnych szczegółów dotyczących transakcji dostawy bez uprzedzenia.

§7. O ile nie podano inaczej, wszystkie podane wymiary są przybliżone. Jeśli informacje o wymiarach dostarcza Druga Strona, 123BigBags nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

§8. Modyfikacja wymiarów przez drugą stronę po zawarciu umowy oznacza, że 123BigBags obciąży związanymi z tym kosztami Drugą Stronę.

Artykuł 10. Tolerancje

§1. W odniesieniu do specyfikacji dopuszcza się wymienione poniżej odchylenia, zarówno w górę, jak i w dół. Ocena opiera się na wartości średniej z całego gatunku, jakości, koloru i wydanej ilości. W przypadku specyfikacji innych, niż wymienione tutaj, odchylenia dozwolone w poprzednich dostawach i wszelkie błędy z nich wynikające są odchyleniami zwyczajowymi. Jeśli uzgodniono wartość minimalną lub maksymalną, dopuszczalne jest dwukrotne odchylenie w górę lub w dół.

§2. Pod względem ilości, usługę świadczoną przez 123BigBags uważa się za zrealizowaną, jeżeli odchylenia w ilościach nie wynoszą więcej niż:

• 5% powyżej lub poniżej dopuszczalnych wymiarów wewnętrznych Big Bagów

•% powyżej lub poniżej gwarantowanej gęstości tkaniny (g/m2/Mu)

Artykuł 11. Zastrzeżenie własności

§1. Niezależnie od towarów sprzedanych i faktycznie dostarczonych, ich własność przechodzi na Drugą Stronę, jeśli opłaciła ona w całości wszystkie kwoty należne 123BigBags za towary dostarczone lub te, które zostaną dostarczone w ramach umowy. Obejmuje to cenę zakupu, wszelkie dodatkowe koszty, odsetki, podatki i koszty wynikające z niniejszych warunków lub umowy. Podobnie, własność jest uzależniona od wszystkich bieżących zobowiązań wynikających z umowy, którą 123BigBags może zrealizować na rzecz drugiej strony.

§2. Zanim własność zostanie przeniesiona na Drugą Stronę, ta ostatnia nie jest uprawniona do odsprzedaży towarów poza swoją standardową działalnością, pożyczania ani wykorzystywania na rzecz stron trzecich, do zastawiania ani udzielania w inny sposób na rzecz stron trzecich. W razie nieprzestrzegania tego zakazu, cena zakupu, niezależnie od uzgodnionych płatności, jest bezpośrednio i w pełni wymagalna.

§3. Druga Strona zobowiązuje się traktować towary dostarczone zgodnie z zastrzeżeniem własności, z należytą starannością oraz jako identyfikowalną własność 123BigBags. Druga Strona nadal dotrzymuje sumiennie swoich powinności, aby zapewnić prawa własności 123BigBags.

§4. Druga Strona zobowiązuje się do ubezpieczenia towarów dostarczonych pod zastaw prawa własności i ubezpieczenia ich od szkód wyrządzonych przez ogień i (wodę), a także od kradzieży, polisa ubezpieczeniowa do wglądu na żądanie 123BigBags.

§5. Jeżeli druga strona zalega z kwotą wobec 123BigBags lub nie wypełnia swoich zobowiązań wobec 123BigBags, lub też realizuje je w sposób niepełny, 123BigBags jest uprawnione do odebrania wszystkich towarów, które zostały już dostarczone. Druga Strona upoważnia 123BigBags do ponownego nabycia wszystkich towarów, w tym także tych już opłaconych, za kwotę równą zaległej należności, na koszt Drugiej Strony. Druga Strona zobowiązuje się do współdziałania. Jeżeli Druga Strona odmówi współpracy, nawet po otrzymaniu stosownego wezwania, 123BigBags nałoży bezpośrednio grzywnę w wysokości 500,00 EUR/dzień, dopóki naruszenie to będzie kontynuowane, pomimo prawa 123BigBags do żądania pełnego odszkodowania.

§6. Tak długo, jak 123BigBags jest właścicielem dostarczonego towaru, 123BigBags zobowiązany jest natychmiast informować Drugą Stronę na piśmie, gdy towary (lub ich części) zostaną zajęte lub wysunięte zostaną względem nich roszczenia. Druga Strona powinna poinformować 123BigBags o miejscu pozostawania towarów, których właścicielem jest 123BigBags. §7. W przypadku zawieszenia, odroczenia płatności (wstępnego) lub bankructwa, druga strona musi niezwłocznie poinformować komorników, agentów i kuratorów o prawach (własności) przysługujących 123BigBags. §8. Postanowienia tego artykułu pozostają bez uszczerbku dla pozostałych praw 123BigBags.

Artykuł 12. Siła Wyższa.

§1. Jeżeli 123Bigbags nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Drugiej Strony z przyczyn od niego niezależnych, zobowiązania te zostaną odroczone na czas trwania Siły Wyższej bez zobowiązania do odszkodowania na rzecz Drugiej Strony.

§2. Jeżeli działanie Siły Wyższej utrzymuje się przez miesiąc, 123BigBags ma prawo dostosować datę i cenę dostawy do panujących warunków lub wypowiedzieć umowę w całości lub w części, bez obciążania 123BigBags odszkodowaniem na rzecz Drugiej Strony. Dotyczy to również sytuacji, w których 123BigBags może wykorzystać sytuację Siły wyższej.

§3. W pewnych okolicznościach, poza możliwościami 123BigBags lub Siły Wyższej, żadna okoliczność, na którą 123BigBags nie ma wpływu i która uniemożliwia w całości lub w części realizację zobowiązania lub kolejnych zobowiązań Drugiej Stronie, nie może być wymagana bez względu na to, czy takie okoliczności były przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Te okoliczności to: wojna, ryzyko wojny, wojna domowa, zamieszki, zakaz importu i eksportu, kradzież, zakłócenie zasilania w energię elektryczną, zanik łączności internetowej, zakaz transportu lub inne działania obstrukcyjne ze strony organów władzy, strajki i wyłączenia pracowników, strajki okupacyjne, taktyki opóźniające, fizyczne lub ekonomiczne problemy transportowe, pożar lub inne zniszczenia, stagnacja lub inne problemy związane z produkcją 123BigBags lub jej dostawców, w związku z własnym lub zewnętrznym transportem, regulacji organów władzy, a także z brakiem zezwoleń urzędowych.

§4. Jeżeli 123BigBags już częściowo wypełniło swoje zobowiązania w chwili wystąpienia Siły Wyższej lub może jedynie częściowo je spełnić, 123BigBags jest uprawniony do wystawienia faktury odrębnie dla już dostarczonej, jak i części przeznaczonej do dostarczenia; Druga Strona jest zobowiązana do opłacenia faktury w rozumieniu odrębnej umowy.

Artykuł 13. Wady

§1. Druga Strona jest proszona o sprawdzenie dostarczonych towarów w momencie dostawy, w każdym przypadku tak szybko, jak to możliwe. Obejmuje to sprawdzenie jakości i ilości dostarczanych towarów

pod kątem zgodności z umową lub przynajmniej spełnienia wymagań, które mają zastosowanie w normalnym toku działalności.

§2. Jeżeli Druga Strona wysuwa roszczenie dotyczące jakości, ilości, stanu towarów lub faktu niespełniania przez nie specyfikacji, powinna o tym powiadomić 123BigBags w ciągu 8 dni. Jeżeli nie stwierdzi się wad podczas pierwszej rzetelnie wykonanej kontroli, najpóźniej w ciągu 10 dni po wykryciu wady, a jeżeli nastąpi to później, w ciągu 8 dni od momentu powiadomienia przez Drugą Stronę o wadzie – w każdym przypadku obowiązuje termin jednego miesiąca od otrzymania towaru.

§3. Jeżeli wynikające z zapisu pkt. 2 niniejszego artykułu roszczenia zostaną zgłoszone w odpowiednim terminie, Druga Strona będzie zobowiązana do przyjęcia i zapłaty za zakupiony towar. Jeśli Druga Strona chce zwrócić wadliwy towar, odbywa się to za uprzednią pisemną zgodą 123BigBags w sposób i na warunkach wymaganych przez 123BigBags.

§4. Druga Strona zobowiązana jest umożliwić 123BigBags kontrolę reklamacji. Fakt, że 123BigBags zweryfikuje reklamację, nie będzie jeszcze oznaczało odpowiedzialności za wadę.

§5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy i dokładny opis wady, a także dodatkowe dowody, z których wynika, że dostarczone i reklamowane towary są identyczne.

§6. Towary, których dotyczy reklamacja, jak również opakowanie, powinny być udostępnienie do wglądu lub weryfikacji przez 123BigBags w stanie, w jakim znajdowały się w momencie wykrycia wady. Podobnie, nie mogą być odsprzedawane, chyba że 123BigBags wyrazi na to wyraźną zgodę. Jeśli udostępnienie nie jest możliwe, sytuację należy zarejestrować podczas dostawy za pomocą materiału fotograficznego (zdjęcia/film).

§7. Jeżeli wady odnoszą się tylko do części dostarczonych towarów, nie uprawnia to do zakwalifikowania całej dostawy jako wadliwej, chyba że dostawa towarów w takim przypadku zostanie uznana za nieużyteczną.

§8. Jeżeli reklamacja lub skarga jest uzasadniona, 123BigBags (według własnego uznania) jest zobowiązana do wymiany wadliwego towaru na własny koszt lub do uznania kwoty równej wartości wadliwego towaru.

§9. W przypadku całkowitej wymiany lub całkowitej rekompensaty za towary uwzględniona zostanie część wykorzystana

§10. Wszelkie roszczenia drugiej strony ulegają przepadkowi po wprowadzeniu towarów do użycia, poddaniu ich obróbce lub przetworzeniu, zadrukowaniu lub obcięciu, przekazaniu stronom trzecim lub pod dokonaniu tych zmian przez osoby trzecie, o ile Druga Strona nie dowiedzie, że nie była ona w stanie zgłosić odpowiedniej skargi na wcześniejszym etapie do 123BigBags.

§11. Termin składania reklamacji dotyczących faktur wysłanych przez 123BigBags wynosi 8 dni. Jeśli w tym okresie nie zostanie złożony sprzeciw wobec wystawienia faktury, zostanie ona uznana za prawidłowe odzwierciedlenie stanowiących podstawę rozliczeń.

§12. Po upływie terminów wymienionych w niniejszym artykule, dostawa towarów i faktura zostaną uznane za zatwierdzone przez Drugą Stronę. Podobnie, prawo do reklamacji wygasa, a reklamacje nie są już rozpatrywane przez 123BigBags. Ponadto, wszelkie roszczenia dotyczące ukrytych wad uważa się za wygasłe, jeżeli nie zostaną zgłoszone, zgodnie z pkt. 2, w ciągu 6 miesięcy od powiadomienia oraz w ciągu jednego roku od dostarczenia przez Drugą Stronę.

§13. 123BigBags jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do przyjmowania ani rozpatrywania reklamacji dotyczących wad, jeżeli Druga Strona nie wypełniła swoich zobowiązań płatniczych i innych zobowiązań wobec 123BigBags, w tym w przypadku, gdy Druga Strona lub strony trzecie bez wcześniejszej zgody dokona jakichkolwiek zmian lub napraw towarów dostarczonych przez 123BigBags.

§14. Reklamacje lub skargi nie dają Drugiej Stronie prawa do zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych ani innych zobowiązań wobec 123BigBags.

Artykuł 14. Płatność

§1. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, płatność jest należna w ciągu 14 dni od daty faktury bez jakichkolwiek odliczeń, obniżek lub opłat.

§2. Jeżeli płatność nie została dokonana w określonym terminie, Druga Strona jest zobowiązana zapłacić odsetki w wysokości 2,5% miesięcznie lub odsetki za zwłokę, jeżeli są one wyższe, bez uprzedniego powiadomienia lub ostrzeżenia. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe, poniesione przez 123BigBags w związku z dochodzeniem roszczeń od drugiej strony, są dokonywane na jej koszt. Wszystkie pozasądowe koszty windykacji wynoszą 15% całkowitej sumy, przy minimalnej kwocie 250,00 EUR.

§3. W przypadku płatności po terminie, 123BigBags ma prawo do zawieszenia dostawy innych towarów lub zwolnienia z innych umów zawartych z Drugą Stroną, lub do zawieszenia ich bez obowiązku zapłaty odszkodowania. W takim przypadku Druga Strona jest zobowiązana do pokrycia wszelkich kosztów i zrekompensowania 123BigBags jakichkolwiek strat lub szkód wtórnych, w tym utraty zysków.

§4. 123BigBags zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia zobowiązań Drugiej Strony, nawet po częściowej dostawie towarów. Jeżeli Druga Strona odmówi, 123BigBags ma prawo odstąpić od (dalszego) wykonania umowy lub zawiesić jej wykonanie, a Druga Strona nie może żądać odszkodowania od 123BigBags. W takim przypadku Druga Strona będzie zobowiązana zrekompensować 123BigBags poniesione straty lub szkody. §5. W przypadku bankructwa, likwidacji, zablokowania lub zawieszenia płatności przez Drugą Stronę, 123BigBags może wnosić roszczenia bezpośrednio.

Artykuł 15. Odpowiedzialność, odszkodowanie i przedawnienie

§1. Całkowita odpowiedzialność 123BigBags za uzasadnione wady, egzekwowana zgodnie z umową lub w jakikolwiek inny sposób, w tym szczególnie za niedostateczne uwzględnienie zobowiązań gwarancyjnych, stanowi rekompensatę z tytułu bezpośrednich szkód ograniczonych do maksymalnej kwoty pokrytej w takim przypadku przez odpowiednie ubezpieczenie. Jeżeli ubezpieczenie nie zapewnia pokrycia strat ani wypłaty odszkodowania w poszczególnych przypadkach, odpowiedzialność 123BigBags jest ograniczona do kwoty faktury netto. Odpowiedzialność 123BigBags za szkody bezpośrednie nie jest jednak w żadnym przypadku wyższa niż 10 000,00 EUR.

§2. Odpowiedzialność 123BigBags za pośrednie szkody wynikowe, utratę zysku, niewystarczające oszczędności, zmniejszony komfort, szkody spowodowane stagnacją zakładową, uszkodzenia w wyniku wystąpień klientów Drugiej Strony lub szkody wynikające z obrażeń, utraty lub pogorszenia się okoliczności, lub zniszczenia dokumentów jest wykluczona.

§3. Ograniczenia odpowiedzialności 123BigBags, o których mowa w punktach 1 i 2, wygasną, o ile szkoda będzie wynikiem intencji lub świadomej lekkomyślności ze strony 123BigBags.

§4. Jeżeli stała realizacja nie jest możliwa, odpowiedzialność 123BigBags powstaje z powodu mankamentów tylko wtedy, gdy Druga Strona powiadomi 123BigBags niezwłocznie o opóźnieniu na piśmie, przy czym rzetelnie ustalony zostanie termin wykonania, a do realizacji tych zobowiązań przez 123BigBags nie dojdzie nawet po tym terminie. Zgłoszenie powinno zawierać pełny i szczegółowy opis wady, aby 123BigBags mógł odpowiednio zareagować.

§5. Warunkiem wstępnym do zaistnienia jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zawsze to, że Druga Strona zgłasza szkodę 123BigBags tak szybko, jak to możliwe, po jej powstaniu.

§6. Błąd typograficzny, błędy w pisowni lub inne błędy/pominięcia w literaturze handlowej, oświadczenie cenowe, cennik na stronie internetowej, fakturę lub inne dokumenty można poprawić bez każdorazowego uzyskiwania odpowiedzi zwrotnej ze strony 123BigBags. 123BigBags nie można obarczać oczywistymi błędami ani omyłkami.

§7. Opis, specyfikacja lub wyjaśnienie w odniesieniu do jednego lub więcej towarów w katalogu, folderze, reklamie ani innej literaturze należy zawsze rozumieć jako przybliżone, a 123BigBags nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek nieścisłości w takiej literaturze.

§8. W przypadku używania kodów, 123BigBags nie ponosi odpowiedzialności za ich czytelność ani użyteczność.

§9. W każdym przypadku prawa do działania i inne uprawnienia Drugiej Strony wobec 123BigBags wygasają po upływie 6 miesięcy od momentu, w którym Druga Strona może zastosować te prawa lub uprawnienia do 123BigBags.

Artykuł 16. Zawieszenie i zwolnienie

§1. 123BigBags jest uprawniony do zawieszenia wykonania obowiązków lub zwolnienia się z obowiązku realizacji umowy, jeżeli

1. Druga Strona nie wypełnia zobowiązań wynikających z umowy

2. Po zawarciu umowy 123BigBags uzyska informacje o okolicznościach stanowiących wiarygodny powód, aby przypuszczać, że Druga Strona nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań. W takim przypadku 123BigBags może wymagać dodatkowego zabezpieczenia od Drugiej Strony.

3. Druga Strona, po zawarciu umowy, będąc zobowiązana przez 123BigBags do zapewnienia bezpieczeństwa wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, nie spełni tego żądania lub będzie to czynić w sposób niewystarczający.

§2. Ponadto 123BigBags jest uprawniony do zwolnienia się z obowiązku realizacji umowy, jeżeli okoliczności tego rodzaju mogą uniemożliwić realizację umowy lub, zgodnie ze standardami solidności i słuszności, nie można ich się dłużej spodziewać, także jeżeli zajdą inne okoliczności, potwierdzające słuszność braku oczekiwań wobec solidności realizacji umowy.

§3. Po zwolnieniu z obowiązku realizacji umowy, roszczenia 123BigBags względem Drugiej Strony są natychmiast wymagalne. Jeśli 123BigBags zawiesi realizację umowy, zachowa swoje prawa wynikające z przepisów prawa i umowy.

§4. 123BigBags zawsze zastrzega sobie prawo do roszczeń odszkodowawczych.

Artykuł 17. Własność intelektualna i prawa autorskie

§1. 123BigBags zastrzega sobie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, bez ograniczeń, prawa i uprawnienia wynikające z praw autorskich.

§2. Wszystkie dokumenty 123BigBags, takie jak teksty, szkice, rysunki, projekty, filmy, oprogramowanie, (elektroniczne) zasoby itp. są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie dla Drugiej Strony

. Nie mogą być powielane, publikowane ani podawane do wiadomości stronom trzecim bez uprzedniej zgody 123BigBags, o ile charakter tych dokumentów nie wskazuje na inne pochodzenie.

§3. Prawa autorskie do tekstów, projektów, rysunków, szkiców, litografii, zdjęć, programów komputerowych, modeli, pieczęci, matryc, klisz, wzorów itp. wyprodukowanych przez 123BigBags pozostają w posiadaniu 123BigBags, niezależnie, czy zostaną udostępnione Drugiej stronie czy stronom trzecim, o ile nie uzgodniono inaczej. Druga Strona zobowiązana jest do zapłaty grzywny w wysokości 25.000,00- EUR w przypadku wykorzystania powyższych przedmiotów bez uprzedniej pisemnej zgody 123BigBags, niezależnie od prawa 123BigBags do żądania odszkodowania.

§4. Druga Strona zabezpieczy 123BigBags przed konsekwencjami ewentualnego naruszenia praw stron trzecich, jeśli 123BigBags użyje na jej wniosek określonego tekstu, obrazu, rysunku, modelu lub formy lub w inny sposób chronionej prawem własności intelektualnej stron trzecich. Druga Strona poniesie wszelkie koszty prawne w związku z tym i zwalnia 123BigBags z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§5. Jeżeli druga strona dostarczy 123BigBags surowce, materiały pomocnicze, składniki lub jednostki drukujące do przetworzenia w zakupionych towarach, Druga Strona jednoznacznie zwolni 123BigBags z odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i praw wynikających z patentów, znaków towarowych i modeli.

§6. Druga Strona nie może wprowadzać żadnych zmian w okolicznościach prawnych, chyba że wynika to z natury dostawy lub w inny uzgodniony na piśmie sposób.

Artykuł 18. Obowiązujące prawo i właściwość sądowa

§1. Niniejsze Warunki oraz wszelkie inne umowy, w stosunku do których niniejsze Warunki są w całości lub w części właściwe lub wynikają z nich inne umowy, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

§2. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek umową, w stosunku do której obecne warunki są w całości lub w części właściwe, lub w związku z innymi wynikającymi z nich umowami, podlegają co do zasady właściwemu sądowi okręgu Rotterdam, z wyjątkiem sytuacji, gdy 123BigBags, z przyczyn własnych wystąpi o jurysdykcję sądu w miejscu prowadzenia działalności Drugiej Strony.

Artykuł 19. Zmiana, interpretacja i miejsce przechowywania Warunków

§1. Warunki te zdeponowane są w biurach „Kamer van Koophandel” w Rotterdamie i będą wysyłane bezpłatnie na żądanie. Ponadto, warunki te są publikowane na stronie internetowej 123BigBags.

§2. Warunki te zostały pierwotnie spisane w języku niderlandzkim. Po przetłumaczeniu na inny język, za autentyczną uznaje się wersję niderlandzką i używa terminologię stosowanej w kontekście holenderskiego systemu sądowego. §3. Obowiązuje zawsze ostatnia zdeponowana wersja oraz wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy.